Zadnje novice

Poslovodstvo družbe LIVAR, d.d. ob upoštevanju 151.a člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju ter uvedbi postopka upniške prisilne poravnave z dne 16.01.2020 objavlja

PREKLIC SKLICA 30. SKUPŠČINE DRUŽBE

ki je bil objavljen dne 31.12.2019, skupščina pa je bila sklicana za dne 07.02.2020 ob 14:00 uri, na poslovnem naslovu družbe, Ljubljanska cesta 43, 1295 Ivančna Gorica.

Priloge:

Arhiv: