Vizija Livarja je postati vaša prva izbira za ulitke, obdelavo in montažo, ki bo temeljila na motiviranih sodelavcih in centrih odličnosti.

Vizijo uresničujemo z izvajanjem strateškega programa, sestavljenega iz desetih projektov, katerega glavni namen je izboljšanje procesov proizvodnje, kvalitete izdelkov in delovnega okolja, kar se bo posledično odrazilo v dvigu konkurenčnosti in boljšem poslovanju celotnega podjetja. Program smo v Livarju poimenovali ROADMAP 2020+.

Vsebinski sklopi načrta poslovne prenove so naslednji:

  1. Kakovost ima za cilj zagotavljati najvišji nivo kakovosti izdelkov in storitev družbe. Vsebuje 4 glavne komponente: načrtovanje kakovosti, zagotavljanje kakovosti, nadzor kakovosti in izboljšanje kakovosti. Upravljanje kakovosti je osredotočeno na izdelek, postopek in organizacijo v splošnem.
  2. Vitka proizvodnja je pristop, ki se osredotoča na izboljšanje produktivnosti in zmanjšanje stroškov povezanih z neučinkovitimi procesi. Glavne prednosti vitke proizvodnje so zmanjšanje dobavnih rokov, zalog, obratovalnih stroškov, izboljšanje kakovosti in procesa proizvodnje izdelka.
  3. Tehnično vzdrževanje vključuje funkcionalne preglede, servisiranje, popravilo ali zamenjavo potrebnih naprav, opreme ter strojev, s poudarkom na preventivnem vzdrževanju. Metoda TPM (celovito proizvodno vzdrževanje) je temeljni postopek za izboljšanje KPI (ključnih kazalnikov uspešnosti proizvodnje.
  4. Načrt proizvodnje litja vključuje optimizacijo proizvodnih procesov in organizacije v obeh livarnah. Bistvene so spremembe v poslovni kulturi, pristop z vodilom kakovosti in osredotočenost na produktivnost.
  5. Načrt mehanske obdelave je osredotočen na izboljšanje kakovosti, dobavnih rokov in optimizacijo produktivnosti. Predstavlja pilotno področje za koncept tovarne v tovarni, ki bo spremenil poslovno kulturo z večjo usmerjenostjo na kupca.
  6. Prihodnost 2020+ je strateška usmeritev v prihodnji razvoj družbe, s cilji na področjih logistike, prodajne odličnosti, pametne tovarne, okoljske politike in družbene odgovornosti.
  7. Načrt tehnologije predvideva vzpostavitev pametne avtomatizacije kot podpore proizvodnim procesom, vpeljavo sistema Poka Yoke (sistem brez možnosti napak) ter poudarek na standardizaciji tehnoloških procesov.
  8. Kadrovska prenova vključuje novo kulturo angažirane in motivirane organizacije z namenom doseganja zastavljenih poslovnih ciljev glede na poslanstvo, vizijo in strategijo. Ključni gradniki so organizacija, znanje, odnosi in razvoj vodenja.
  9. Prenova nabavne službe vključuje razvoj nove nabavne strategije, ki bo skozi večjo usklajenost z aktualnimi potrebami proizvodnje ter učinkovitim upravljanjem skladiščnega poslovanja in logistike sledila ustvarjanju ciljnih prihrankov v nabavi.
  10. Prenova finančnega upravljanja ima za cilj vzpostaviti učinkovito povezavo plana proizvodnje z ukrepi za izboljšanje likvidnosti, plačilne discipline in upravljanje denarnega toka.