Skrb za okolje je eno vodilnih načel delovanja Livarja, pri čemer sledimo težnji po zmanjšanju obremenjevanja okolja pri virih onesnaževanja, skupaj z dobavitelji pa sodelujemo pri razvoju okolju prijaznih materialov.


Livar je do sedaj dobil dve priznanji za dosežke s področja učinkovite rabe energije in je v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za biologijo na odlagališču inertnih livarskih odpadkov Suhi most zgradil rastlinsko čistilno napravo.

Okoljsko zavezanost dokazujemo s svojo okoljsko politiko, mednarodnim standardom ISO 14001 ter z okoljevarstvenim dovoljenjem izdanim s strani Agencije Republike Slovenije za okolje.
Odprto imamo telefonsko linijo (»zeleni telefon« 01/786-99-39), prek katerega lahko vsakdo poda pripombe, pohvale in mnenja glede vpliva družbe Livar na okolje.

V družbi LIVAR d. d. smo si postavili za osnovno vodilo, da bomo v vsakem trenutku skrbeli za naše življenjsko in delovno okolje. Prizadevamo si, da bodo vplivi na okolje, ki so posledica naše dejavnosti, znotraj zakonsko predpisanih in drugih zahtev oz. se bomo trudili, da te vplive zmanjšujemo na najmanjšo možno raven.

To bo možno doseči na podlagi sledečih glavnih usmeritev:

  • STALNO UPOŠTEVANJE IN IZPOLNJEVANJE OKOLJSKE ZAKONODAJE TER OSTALIH PREDPISOV IN ZAHTEV, ki so povezani z ravnanjem z okoljem in našo dejavnostjo in izpolnjevanjem zahtev lokalnih skupnosti na območju, kjer se posamezna lokacija nahaja.
  • PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA IN IZREDNIH DOGODKOV s stalnim nadzorom in nenehnimi izboljšavami naših procesov.
  • SKRB ZA ČISTO IN NEOPOREČNO OKOLJE z uvajanjem novih tehnologij po zahtevah referenčnih dokumentov, z rednim vzdrževanjem opreme in z zagotavljanjem za pravilno delovanje.
  • SMOTRNO UPORABLJANJE NARAVNIH VIROV električne energije, surovin, vode …
  • RECIKLIRANJE odpadne toplote (ogrevanje) in odpadkov.
  • SKRB ZA NAŠE ODPADKE z zmanjševanjem njihovega nastajanja v našem procesu in z ureditvijo mest za njihovo neškodljivo odlaganje.

Pomembno je, da se vsi zaposleni v LIVAR d. d., naši dobavitelji in vsi, ki delajo v imenu LIVAR d. d., zavedamo, kako lahko s svojim delom ugodno vplivamo na okolje.

Naša okoljska politika je vedno na voljo vsem zainteresiranim strankam (javnostim).

Vodstvo LIVAR d. d. bo redno spremljalo izvedbo in pripravo vseh načrtovanih akcij za dosego ciljev in programov, podpiralo in spodbujalo zavest po nenehnem izboljševanju in zmanjševanju onesnaževanja okolja.

PDF
Kodeks poslovne etike družbe Livar d.d. v PDF

 

PDF
OKOLJSKA POLITIKA v PDF