Povzetek poročila posebne revizijeDružba LIVAR, Proizvodnja in obdelava ulitkov, d.d. skladno s 320. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) objavlja povzetek poročila posebne revizije, ki jo je na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ng 9/2019 izvedel posebni revizor Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana.

Posebni revizor je bil imenovan, da preveri posamezne posle družbe LIVAR v obdobju zadnjih 5 let (od maja 2014 do maja 2019). V času, ko so se izvajali konkretni posli, ki so bili predmet podrobnega pregleda glede na sklep sodišča, je družbo LIVAR vodil upravni odbor v sestavi Vojko Rovere, Jože Kaligaro in Jože Strmole, funkcijo izvršnega direktorja pa je opravljal Jože Kaligaro.

Posebna revizija se ne nanaša na konkretne posle družbe iz obdobja, ko družbo vodi aktualno izvršno vodstvo, ki je funkcijo nastopilo z marcem 2019. Družba je posebnemu revizorju tekom postopka korektno in brez omejitev razkrila prav vse podatke in dokumentacijo, s katero razpolaga.

Poročilo je posebni revizor predložil šele 14.02.2020, čeprav je sodišče s sklepom št. Ng 9/2019 rok za izvedbo posebne revizije postavilo do dne 30.09.2019. Družbi niso poznani razlogi, zakaj je posebni revizor tako dolgo odlašal s pripravo poročila posebne revizije.

V času izvajanja posebne revizije je prišlo do pomembnih sprememb pri končnih lastnikih družbe LIVAR, saj je Vojko Rovere, član upravnega odbora, dne 04.11.2019 prodal svoj 100% delež v družbi, ki obvladuje VIMPRO d.o.o., odvetnici Petri Jereb, ki v postopkih v zvezi z družbo LIVAR zastopa delničarja Roberta Žnidarja. Dogovorjena prodajna cena za kontrolni delež v družbi, ki posredno obvladuje 4.551.957 delnic družbe LIVAR (to je 75-odstoni delež), je po podatkih iz sodnega registra znašala zgolj 1,00 EUR.

Posebno revizijo po ZGD-1 je posebni revizor dolžan izvesti v skladu z mednarodnim standardom sorodnih storitev MSS 4400, ki se uporablja za posle opravljanja dogovorjenih postopkov v zvezi z računovodskimi informacijami. Konkretno poročilo posebne revizije nasprotno ne vsebuje nobenih zagotovil upoštevanja navedenega strokovnega standarda, niti ne navaja drugih revizijskih standardov, ki bi bili upoštevani pri pripravi poročila.

Ne glede na zakonsko omejitev dovoljenega obdobja pregleda posebne revizije na zadnjih 5 let (prvi odstavek 318. člena ZGD-1) in ne glede na konkretno časovno omejitev pregleda od maja 2014 dalje, posebni revizor ni upošteval postavljenih omejitev in je svoj pregled brez veljavne pravne podlage razširil tudi na obdobje pred majem 2014.

V postopku priprave poročila je posebni revizor sodeloval s predlagateljem posebne revizije, delničarjem Robertom Žnidarjem, kar je neposredna kršitev revizijske dolžnosti nepristranskosti.

Sodišče je s sklepom št. Ng 9/2019 naložilo posebnemu revizorju pregled naslednjih poslov družbe za obdobje od maja 2014 do maja 2019:

  • danih poroštev za kredite, še posebej pridruženima družbama Jelšingrad Livar, a.d., Banja Luka in Topola Livar, a.d. – v stečaju, Topola;
  • vodenja postopkov finančnega prestrukturiranja in refinanciranja;
  • stroškov intelektualnih in osebnih storitev, še posebej glede poslov s povezanimi osebami;
  • vseh stroškov z agencijami za posredovanje delovne sile.

Kljub jasnim navodilom sodišča, na katera vprašanja mora posebni revizor odgovoriti v okviru posebne revizije, poročilo ne vsebuje zadostnih pojasnil in ne povzema ključnih dejstev zlasti glede naslednjih vprašanj, ki so pomembna za razumevanje finančnega položaja in preteklega poslovanja družbe:

  1. Dana poroštva za kredite – poročilo ne pojasni, zakaj je takratni upravni odbor pod vodstvom izvršnega direktorja Jožeta Kaligara od leta 2015 dalje odobril plačila tujih kreditov (to je kreditov družb Jelšingrad Livar, a.d., Banja Luka in Topola Livar, a.d. – v stečaju, Topola) v breme sredstev družbe LIVAR, pri tem pa ni dogovoril nobenega zavarovanja v korist družbe LIVAR za vračilo plačanih sredstev za tuj dolg. Posebej velja opozoriti, da je aktualno izvršno vodstvo nasprotno nemudoma po prevzemu vodenja družbe LIVAR uspelo prekiniti škodljivo prakso plačevanja tujih dolgov in doseglo, da družba Jelšingrad Livar sama odplačuje svoje kreditne obveznosti do bank.
  1. Vodenje postopka finančnega prestrukturiranja in financiranja – poročilo se izgone analizi dejstev in škode, ki je družbi LIVAR nastala v posledici poskusa managerskega odkupa, ki ga je neuspešno organizirala takratna vodstvena ekipa pod vodstvom izvršnega direktorja Jožeta Kaligar. Struktura managerskega odkupa je predvidevala izčrpavanje družbe LIVAR, saj naj bi se kredit za odkup odplačal izključno iz pričakovanih dobičkov družbe LIVAR. Prav tako se poročilo ne opredeli do analize dejstev in škode, ki je družbi LIVAR nastala, ker je takratno izvršno vodstvo pod vodstvom izvršnega direktorja Jožeta Kaligara v pogovorih za refinanciranje zavajalo banke, revizorje in navsezadnje vse relevantne deležnike, kakšno je resnično finančno stanje družbe LIVAR.
  1. Stroški intelektualnih in osebnih storitev – posebni revizor je v poročilu ugotovil sum posameznih neupravičenih plačil v korist člana upravnega odbora Vojka Rovereta in sum nepravilnosti pri vodenju posameznih projektov družbe LIVAR. Pri tem pa se je posebni revizor izognil analizi odgovornosti članov takratnega upravnega odbora, ki so očitno ravnali z nezadostno skrbnostjo, saj so dopuščali neupravičena plačila in potrjevali plačila zunanjim izvajalcem za storitve, ki so bile opravljene pomanjkljivo in je posledično družba močno preplačala dejansko vrednost storitve.
  1. Poslovanje z agencijami za posredovanje delovne sile – poročilo ne podaja analize ustreznosti pogodbenih cen za poslovanje z agencijami za posredovanje delovne sile, hkrati pa očitno zavajajoče podaja zaključke glede poslovanja samih agencij za posredovanje delovne sile.

Povzetek ugotovitev posebnega revizorja je objavljen v prilogi, skupaj z relevantnimi navodili posebnemu revizorju iz sklepa sodišča in pojasnili aktualnega izvršnega vodstva družbe.

Priloga: Povzetek poročila posebnega revizorja Ernst & Young