Pojasnilo o skupščini delničarjaDružba LIVAR, Proizvodnja in obdelava ulitkov, d.d., pojasnjuje, da je skupščino družbe, ki je potekala dne 12.05.2020 zunaj prostorov družbe, sklical in organiziral delničar Robert Žnidar, ki obvladuje večino aktivnih glasovalnih pravic delničarjev družbe.

LIVAR je trenutno v postopku upniške prisilne poravnave in izkazuje negativni kapital, pri čemer premoženje družbe ne zadošča za poplačilo vseh terjatev upnikov, na katere učinkuje prisilna poravnava. Sanacija bo predvidoma izvedena z ukrepi finančnega prestrukturiranja v okviru prisilne poravnave, ki bodo vključevali povečanje osnovnega kapitala s prenosom dela terjatev upnikov v nove deleže in prestrukturiranje ostalih terjatev.

Delničar je skupščino sklical na podlagi nepravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani, zoper katerega je družba vložila pritožbo, ker sklic skupščine in predlagani sklepi nasprotujejo določilom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). O pritožbi Okrožno sodišče v Ljubljani še ni odločilo, ker zaradi epidemije Covid-19 tovrstni sodni postopki trenutno ne tečejo.

Sklepi predmetne skupščine so v celoti neveljavni in brez kakršnihkoli pravnih učinkov, saj sklicatelj za njihov sprejem ni pridobil soglasja sodišča, ki vodi prisilno poravnavo, kot to zahteva 151.a člen ZFPPIPP.

Na poslovanje in vodenje družbe LIVAR ter na potek postopka prisilne poravnave predmetna skupščina in na njej sprejeti sklepi nimajo nobenega vpliva.