OKROŽNO SODIŠČE POTRDILO PRISILNO PORAVNAVO DRUŽBE LIVAROkrožno sodišče v Ljubljani je dne 18.10.2021 izdalo sklep o potrditvi prisilne poravnave družbe LIVAR, d.d., ki sta jo predlagala največja upnika.

Za sprejetje prisilne poravnave so glasovali upniki z 81,97% vseh glasovalnih pravic (za veljavnost je sicer potrebna vsaj 60% večina vseh glasovalnih pravic). V okviru alternativne ponudbe je 13 upnikov namesto poplačila izbralo možnost za prenos svojih terjatev na družbo v zameno za nove delnice družbe. Na tej osnovi so upniki na družbo prenesli skupno 5.102.676,16 EUR terjatev in dodatno vplačali 450.001 EUR novih denarnih vložkov. Vse obstoječe delnice družbe bodo s pravnomočnostjo sklepa o potrditvi prisilne poravnave razveljavljene.  Upniki, ki so se odločili za prenos terjatev na družbo, bodo postali novi delničarji družbe.

Okrožno sodišče je že pred tem zavrnilo ugovore štirih manjših upnikov zoper vodenje prisilne poravnave. Višje sodišče v Ljubljani je dne 21.9.2021 zavrnilo tudi vse pritožbe istih upnikov zoper sklep Okrožnega sodišča, s čimer so ugovori postali pravnomočno zavrnjeni. Postopki na podlagi navedenih ugovorov so sicer bistveno podaljšali postopek prisilne poravnave, ki se je začela januarja preteklega leta.

Skupni znesek priznanih navadnih in pogojnih terjatev upnikov, na katere vpliva prisilna poravnava, znaša 9.252.445,74 EUR. Skladno z načrtom finančnega prestrukturiranja bodo poplačane v višini 30% vrednosti (to je v znesku 2.775.733,72 EUR), v roku 6 let po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi. V obdobju od začetka prisilne poravnave do poteka roka za njihovo plačilo se te terjatve obrestujejo po 1% obrestni meri.

Ob nastopu pravnomočnosti potrditve prisilne poravnave bo tako uspešno zaključen postopek finančnega prestrukturiranja družbe LIVAR, d.d., kot največje livarne železnih litin v Sloveniji. Nova finančna in lastniška struktura bo še okrepila konkurenčnost in strateški položaj družbe ter vzpostavila zdrave temelje za nadaljnji poslovni razvoj več kot 65-letne livarske tradicije v Ivančni Gorici in Črnomlju.