Prepoved izvajanja sklepov skupščine glede imenovanja novih članov upravnega odboraOkrožno sodišče v Ljubljani je dne 22. maja 2020 izdalo sklep, s katerim je Robertu Žnidarju, Jožetu Kaligaru, Ani Ring Rupar in Urški Kump prepovedalo, da bi se predstavljali kot člani upravnega odbora družbe LIVAR ali sprejemali kakršnekoli sklepe na tej osnovi.

Sklep o začasni odredbi se nanaša na skupščino družbe LIVAR, ki jo je sklical in izvedel delničar Robert Žnidar dne 12.06.2020 in na njej imenoval zgoraj navedene osebe za člane upravnega odbora družbe, brez da bi za to predhodno pridobil soglasje sodišča, skladno s 151.a členom ZFPPIPP. Sodišče je s tem sklepom prepovedalo, da bi družba štela kakršnakoli ravnanja navedenih oseb kot ravnanja članov upravnega odbora družbe.

Višje sodišče v Ljubljani je dne 26. maja 2020 odločilo tudi o pritožbi delničarja Roberta Žnidarja zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki je dne 19. februarja 2020 podalo soglasje LIVARJU za najem likvidnostnega posojila za financiranje poslovanja v času prisilne poravnave v višini 1.800.000,00 EUR. Delničar je s pritožbo onemogočil družbi pridobitev likvidnostnega posojila v času, ko ga je ta najbolj potrebovala. Posledično je bil LIVAR v mesecu februarju in marcu 2020 prisiljen zmanjšati obseg proizvodnje in trpeti višje stroške poslovanja, kar je izrazito negativno vplivalo na dosežen poslovni rezultat v tem obdobju. Višje sodišče je pritožbo delničarja v celoti zavrnilo kot neutemeljeno in potrdilo sklep Okrožnega sodišča. S tem se je ponovno potrdilo nekorektno ravnanje delničarja, ki  podaljšuje postopek finančne sanacije prezadolžene družbe.

Po nedavni odločitvi Višjega sodišča v Ljubljani, ki je s sklepom kot neutemeljeno zavrnilo tudi pritožbo delničarja zoper sklep o začetku prisilne poravnave, se upniška prisilna poravnava sedaj lahko nadaljuje. Za LIVAR je dokončanje finančne in poslovne preobrazbe bistvenega pomena in predstavlja temelj za nadaljnje uspešno delovanje.