Vložen načrt finančnega prestrukturiranja in predlog upniške prisilne poravnavePredlagatelja upniške prisilne poravnave (i) Alpha Credit Solutions 10 S.a.r.l., Luksemburg in (ii) ECP Tactical Opportunities, svetovanje, d.o.o. sta obvestila LIVAR, da sta dne 18. junija 2020 pri pristojnem sodišču vložila načrt finančnega prestrukturiranja in naknadni predlog prisilne poravnave.

Predlagatelja z vloženim predlogom prisilne poravnave podajata vsem upnikom možnost pretvorbe njihovih terjatev v kapital družbe. Predlagatelja sta napovedala, da bosta sama za pretvorbo v kapital družbe predvidoma namenila 4.500.000,00 EUR terjatev, hkrati pa sta pristala tudi na dogovorno prestrukturiranje preostalih zavarovanih terjatev za obdobje do konca leta 2025. Prav tako sta predlagatelja podala namero dodatne dokapitalizacije družbe z denarnimi sredstvi. Za navadne terjatve je v predlogu prisilne poravnave predvideno zmanjšanje in njihovo poplačilo v višini 30% dolgovanih zneskov najkasneje do konca leta 2026, v kolikor se upniki ne bodo odločili za pretvorbo v kapital družbe.

Načrt finančnega prestrukturiranja in naknadni predlog prisilne poravnave je pregledal pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, ki je na osnovi pregleda in analize ugotovil:

  • da je družba LIVAR insolventna;
  • da obstaja zadostna stopnja verjetnosti, da bo na osnovi izvedbe predlaganega načrta finančnega prestrukturiranja LIVAR postal kratkoročno in dolgoročno plačilno sposoben;
  • da obstaja zadostna stopnja verjetnosti, da bodo upnikom s potrditvijo predlagane prisilne poravnave zagotovljeni ugodnejši pogoji poplačila njihovih terjatev, kot v primeru stečajnega postopka.

Finančni položaj družbe je skladno z določili insolventne zakonodaje preveril tudi pooblaščeni revizor in potrdil, da predloženi računovodski izkazi pošteno predstavljajo dejanski finančni položaj družbe.

Na osnovi predlaganega zmanjšanja in prestrukturiranja starega dolga, ki obremenjuje LIVAR zaradi preteklih napačnih poslovnih odločitev, bodo postavljeni trdni temelji za nadaljnji razvoj ter povečanje konkurenčnosti družbe.

V prvem kvartalu leta 2020 je LIVAR realiziral nižje prodajne prihodke od načrtovanih. Odstopanje je predvsem posledica omejitve likvidnosti v času prisilne poravnave, ko je bila družbi s strani delničarja s prevladujočim vplivom na nekorekten način preprečena možnost pridobitve likvidnostnega posojila za financiranje višje proizvodnje. Drugi kvartal in prodajne napovedi do konca leta zaznamuje splošno zmanjšanje povpraševanja za livarskimi proizvodi zaradi epidemije Covid-19. Oba navedena razloga sta močno omejila poslovni potencial družbe ter sta pomembno vplivala na finančne projekcije poslovanja in predlagane pogoje poplačila upnikov v okviru postopka zaradi insolventnosti.

S potrditvijo prisilne poravnave se bo zaključil proces finančne sanacije, LIVAR pa se bo lahko ponovno osredotočil na nadaljnji razvoj livarske dejavnosti, nove poslovne projekte ter nenazadnje na ustvarjanje dodane vrednosti za svoje zaposlene in širšo lokalno skupnost, v kateri deluje.