Pojasnilo o finančnem položaju družbe in nekorektnem ravnanju delničarjaDružba LIVAR in njeno izvršno vodstvo smo v zadnjem obdobju deležni sistematičnega blatenja in širjenja neresnic, ki ga izvaja predvsem delničar Robert Žnidar, s ciljem povzročanja škode družbi, njenim zaposlenim in upnikom. Delničar na nekorekten in moralno zavržen način poskuša ovirati  poslovanje in finančno prestrukturiranje prezadolžene družbe, ker ni uspel realizirati špekulativnih dobičkov iz naslova nakupa njenih delnic.

Družba obsoja dvolično ravnanje delničarja Roberta Žnidarja, ki ni nikoli sodeloval v kakršnikoli finančni sanaciji družbe LIVAR, niti ni prispeval kakršnihkoli sredstev za poslovanje družbe LIVAR.

Delničar Robert Žnidar je preko svoje pooblaščenke odvetnice Petre Jereb novembra 2019 od člana upravnega odbora Vojka Rovereta za zgolj 1 EUR kupil družbo, s katero obvladuje 75% delež v družbi LIVAR. Prav tako je delničar konec leta podaril 11.000 delnic družbe LIVAR več kot 100 osebam, z očitnim ciljem ustvarjanja tržne manipulacije.

V popolnem nasprotju s svojim dejanskim ravnanjem, s katerim delnicam družbe LIVAR očitno ne pripisuje tržne vrednosti, pa delničar v javnosti zavajajoče zatrjuje visoko vrednost lastniškega kapitala in poskuša ustvariti vtis, da insolventnost družbe LIVAR ni podana oziroma ni upravičena.  

V svojih sodnih vlogah delničar potrjuje prezadolženost družbe in njen nastanek utemeljuje s preteklimi napačnimi naložbami družbe LIVAR v Jelšingrad Livar in Livar Topola ter v tem kontekstu navaja: »Ravno najemanje kreditov za naložbe in investicije brez predhodnih analiz učinkovitosti in smotrnosti odvisnih družb so eden izmed glavnih razlogov za prezadolženost družbe LIVAR.« V popolnem nasprotju s svojimi uradnimi navedbami pa isti delničar v javnosti trdi, da finančno prestrukturiranje družbe LIVAR ni potrebno in obtožuje aktualno izvršno vodstvo, da naj bi namerno in navidezno povzročilo prezadolženost družbe z odpisom 9 mio EUR kapitala v zadnjih dveh letih.

Dvolične obtožbe in špekulacije, ki jih širi delničar Robert Žnidar, so popolnoma neresnične in zavajajoče. Skladno z računovodskimi standardi tako kapital v letih 2018 in 2019 znižujejo izključno naslednje računovodske obravnave:

 • slabitev poštene vrednosti nepremičnin v letu 2018 za 1.456 tisoč EUR
 • aktuarski izračun za jubilejne nagrade in odpravnine v letu 2018 za 995 tisoč EUR
 • aktuarski izračun rezervacij za poklicno zavarovanje v letu 2018 za 361 tisoč EUR
 • slabitev terjatev do družbe Livar Topola v višini 317 tisoč EUR
 • odprave kapitalizacije projekta refinanciranje v višini 312 tisoč EUR
 • slabitve poštene vrednosti nepremičnin v letu 2019 za 3.563 tisoč EUR
 • aktuarski izračun za jubilejne nagrade in odpravnine v letu 2019 za 75 tisoč EUR
 • odprava kapitalizacije nerealiziranih projektov preteklih let za 698 tisoč EUR
 • odprava terjatev za odložene davke za 2.119 tisoč EUR.

Navedene računovodske obravnave odražajo dejansko finančno stanje družbe LIVAR, ki ga je prejšnje poslovodstvo pod vodstvom izvršnega direktorja Jožeta Kaligara s finančnimi mahinacijami poskušalo prikriti.

Skupni znesek teh obravnav, ki bi morale biti izvedene že predhodno, znaša preko 10,5 mio EUR, kar v celoti pojasnjuje in opravičuje sedanjo negativno vrednost kapitala v višini -0,9 mio EUR. Redno poslovanje družbe je sicer pozitivno in kot tako ni razlog za nastop insolventnosti.

Na zavajajoče izkazovanje finančnega stanja družbe v preteklosti so bili delničarji izrecno opozorjeni že na skupščini družbe julija 2019, ki je potrjevala letno poročilo družbe za leto 2018. Zato je skupščina tudi zavrnila podelitev razrešnice izvršnemu direktorju Jožetu Kaligaru. 

Družba LIVAR je v procesu finančnega prestrukturiranja, ki se izvaja v postopku prisilne poravnave, pri čemer so glavni razlogi za nastop insolventnosti naslednji:

 • previsok finančni dolg, ki družbo LIVAR spremlja že več kot 10 let in predstavlja obremenitev 6-kratnik EBITDA;
 • napačne poslovne odločitve v letu 2017 in pretirana obremenitev proizvodnje, ki so prinesle zamude v dobavah in izgubo zaupanja pri ključnih kupcih;
 • poskus managerskega odkupa v letu 2017, ki bi dodatno finančno obremenil družbo LIVAR;
 • izvajanja večjih investicijskih vlaganj v letu 2017 in prvi polovici leta 2018 brez ustreznega finančnega pokritja;
 • visoka zadolženost do dobaviteljev in zamude v plačilih kot posledica stroškov investicij, za katere ni bilo zagotovljeno financiranje;
 • nepotrebno odplačevanje dolgov insolventnih pridruženih družb (Jelšingrad Livar in Livar Topla);
 • negospodarno in nevestno ravnanje prejšnjih članov upravnega odbora pri vodenju projektov;
 • zavajajoče izkazovanje finančnega stanja družbe s strani prejšnjega izvršnega vodstva, ki je imelo za posledico izgubo zaupanja pri finančnih upnikih in drugih ključnih deležnikih družbe.

Delničar Robert Žnidar svoje delovanje opravičuje kot zavzemanje za pravice malih delničarjev, kar pa je v popolnem nasprotju z njegovimi dejanskimi ravnanji. Tako je delničar na 31. skupščini družbe LIVAR, ki jo je sklical, brez ustreznega soglasja sodišča predlagal in z večinskim deležem glasovalnih pravic izglasoval sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala in razveljavitvi vseh obstoječih delnic, na podlagi katerega bi obstoječi mali delničarji ostali brez vsakršnih pravic iz svojih delnic. Pravi namen ravnanja delničarja Roberta Žnidarja izhaja iz nadaljnjega sklepa o dokapitalizaciji, na osnovi katerega s plačilom do 25 tisoč EUR poskuša doseči prevladujoč kontrolni delež v družbi LIVAR in možnost za izključitev vseh ostalih delničarjev, ki bi želeli sodelovati pri takšni dokapitalizaciji.

Grožnja s stečajem družbe LIVAR, ki jo sporoča delničar s svojimi nekorektnimi ravnanji in oviranjem procesa finančnega prestrukturiranja, nikakor ni na mestu.   

Insolventnost družbe LIVAR bo sanirana v postopku prisilne poravnave. Aktualno izvršno vodstvo družbe trdno verjame v uspešen zaključek finančnega prestrukturiranja, ki poteka hkrati s procesi poslovnega prestrukturiranja in družbi LIVAR zagotavlja uspešno nadaljevanje dolgoletne livarske tradicije.

Posebna zahvala gre v tem kontekstu vsem zaposlenim družbe LIVAR, ki so njeni ključni generatorji uspeha. Z nesebično podporo in trdno voljo zaposleni podpirajo procese prestrukturiranja, kar so s sistematičnim pristopom in doslednim upoštevanjem varnostnih navodil izkazali tudi v času epidemije, ko je poslovanje družbe LIVAR potekalo brez večjih zastojev.